SEKTORI I PËRKTHIMIT 

Sektori i veçantë i specializuar për përkthime me shkrim dhe interpretime, Congress Translation & Consulting, do të kujdesohet që të gjitha dokumentet, tekstet, publikimet, faqet e internetit dhe prezantimet të përkthehen në një nga dhjetë gjuhë botërore, mes të tjerash edhe: 


• Anglisht 

• Frëngjisht 

• Gjermanisht

• Rusisht 

• Ukrainas 

• Italisht 

• Spanjisht 

• Sllovenisht 

• Shqip

• Maqedonisht 


Rrjeti i bashkëpunëtorëve tanë përbëhet përjashtimisht nga gjuhëtarët dhe përkthyesit e licencuar më të kualifikuar, në të cilën mënyrë ne sigurojmë cilësinë dhe besueshmërinë e shërbimit. Të gjithë përkthyesit me të cilët bashkëpunojmë kanë një përvojë në fusha më të ndryshme të përkthimit (teknike, juridike, financiare, dokumente statusore, etj.). 


Përkthimet e dokumenteve mund të certifikohen, të vërtetohen dhe të legalizohen sipas kërkesës suaj. Ne ju garantojmë një raport optimal të çmimit dhe cilësisë, ndërsa përvoja dhe resurset tona na ofrojnë mundësi për të kryer punët urgjente brenda afateve të shkurtra, pa dëmtuar cilësinë. 

Galeri